نگارش فارسی

آموزش تایپ ده انگشتی
  1. خانه
  2. پایگاه دانش
  3. نگارش فارسی
  4. درست‌نویسی فارسی یا چگونه غلط ننویسیم
  5. قریب یا غریب؟ آج یا عاج؟ اثاث یا اساس؟ کلمات با تلفظ یکسان و املای متفاوت

قریب یا غریب؟ آج یا عاج؟ اثاث یا اساس؟ کلمات با تلفظ یکسان و املای متفاوت

قریب یا غریب؟ کلمات با تلفظ یکسان و املای متفاوت

یکی از مواردی که باعث سخت شدن املای فارسی می‌شود، شباهت کلماتی است که در تلفظ یکسان هستند ولی در معنا متفاوتند. این کلمات اغلب در متون فارسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار می‌روند با آنکه املای متفاوتی دارند.

ما در یوتایپ سعی کرده‌ایم که این کلمات را در یک مقاله جمع‌آوری کنیم تا به سادگی بتوانید به آنها دسترسی پیدا کنید.

نکته: در نوشتن این کلمات باید به بافت جمله و معنای آن توجه داشته باشید تا بتوانید کلمه صحیح را بنویسید. یعنی معنای دقیق هر کلمه را باید بدانید تا بتوانید درست تصمیم بگیرید. این کلمات مشابه گاهی دقیقا معنای متضاد دارند؛ مانند قریب و غریب؛ که اولی به معنای نزدیک و دیگری به معنای دور است. بنابراین کاربرد نادرست هر یک از این کلمات می‌تواند متن را دچار در هم ریختگی معنا کند.

شکل اولشکل دومشکل سوم/ توضیحات
آثم: گناهکارعاصم: نگاه‌دارنده از گناه 
آج: برجستگی روی سطح چیزی مانند لاستیک چرخ ماشینعاج: دندان فیل 
آجل: آینده، مدت‌دارعاجل: شتابان، بی‌مهلت، سریع 
آذر: آتش، نهمین ماه شمسیآزر: عموی حضرت ابراهیم 
ابلغ: رساتر، بلیغ‌ترابلق: هر چیز دو رنگ به ویژه تضاد دو رنگ سیاه و سفید 
اتلال: توده‌های خاک یا ریگاطلال: ویرانه‌ها (جمع کلمه طل) 
اثاث: لوازم خانهاساس: بنیاد، پایهاین کار از اساس خراب است.
به زودی اثاث‌کشی خواهیم داشت.
اثمار: میوه‌ها (جمع کلمه ثمر)اسمار: افسانه‌ها (جمع کلمه سمر) 
اثیر: کره آتشاسیر: گرفتار به دست دشمنعسیر: دشوار
ادیم: چرم، پوست دباغی شدهعدیم: نیست و نابود، نیازمند 
اذل: خوارتر، پست‌ترازل: همیشگی، بی‌آغازاضل: گمراه‌تر
اذکیا: هوشمندان (جمع ذکی)ازکیا: پاکان، پاک نهادان (جمع زکی) 
اریکه: تختعریکه: سرشت 
ارض: زمینعرض: پهنا (در مقابل طول) 
ارضا: راضی کردن، خشنود کردنارضاع: شیر دادن 
ازار: شلوارعذار: رخسار 
اشیا: چیزها (جمع شیء)اشیاع: پیروان (جمع شیعه) 
اشباه: مانند (جمع شبه)اشباح: روح‌ها (جمع شبح) 
اقارب: نزدیکانعقارب: عقرب‌ها 
اظهر: ظاهرتر، آشکارترازهر: روشن و درخشان 
الم: درد و رنجعلم: درفش پرچم، بیرق 
الیم: دردناکعلیم: دانا، آگاه 
امارت: امیری، حکومتعمارت: ساختمان 
امارات: نشانه‌هاعمارات: ساختمان‌ها 
امانت‌گذار: کسی که امانتی را به دست کسی می‌سپارد.امانت‌گزار: کسی که امانت را ادا می‌کند.درباره تفاوت گذار و گزار در املای فارسی بخوانید.
امل: آرزوعمل: کار 
انزجار: بیزار شدنانضجار: دلتنگ شدن 
انتساب: نسبت دادنانتصاب: گماشتن 
انتفا: از میان رفتنانتفاع: سود بردن 
اوان: آغاز، وقت، هنگامعوان: پاسبان 
ایلام: یکی از استان‌های ایرانعیلام: کشوری در دنیای قدیم 
الغا: لغو کردنالقا: آموختن، تلقین کردن 
بالطبع: از روی میلبالتبع: در نتیجه 
بأس: ترسبعث: برانگیختن 
براعت: کمال فضل و ادبی، برتری در دانشبرائت: بیزاری جستن 
پرتقال: میوهپرتغال: نام کشوردرباره تفاوت غ و ق در املای فارسی بخوانید.
تأثر: اندوه‌زدگی، غمگین بودنتعسر:‌ دشواری، سختی 
تألم:‌ درد و رنجتعلم: آموختن 
تأدیه: ادا کردن، پرداخت کردنتعدیه: تعدی و تجاوز 
ثواب: مزد و پاداشصواب: درست، بجا و مناسب 
تحلیل: تجزیه کردنتهلیل: ذکر لا‌ اله الا الله 
تراز: ابزار بناییطراز: حاشیه‌دوزی، ردیف 
تعویذ: دعا و طلسمتعویض: عوض کردن 
تقلب: فریبکاریتغلب: غلبه یافتن 
تهدید: ترساندنتحدید: محدود کردن 
تهکم:‌ مسخره کردنتحکم: حکم راندن، فرمان 
ثمن: قیمتسمن: نام گل 
ثمین: گران‌بهاسمین: فربه 
ثنا:‌ ستایشسنا: روشنایی 
جذر: ریشه، در ریاضی عددی است که آن را در خودش ضرب می‌کند.جزر: پس‌رفت آب دریا و مقابل مد 
حال: اکنونهال: قسمتی از خانه 
حایل: مانع، چیزی پرده‌وار میان دو چیز که مانع از اتصال آنها شود.هایل: ترسناک 
حذر: پرهیزحضر: در مقابل سفر 
حلیم: بردبارهلیم: نوعی غذا 
حور: زنان زیبای بهشتیهور: خورشید 
حوزه: ناحیهحوضه: حوض، آبگیر 
حول: اطرافهول:‌ ترس 
حیات: زندگیحیاط: محوطه خانه 
خرد: کوچک، ریز و اندکخورد: سوم شخص مفرد از مصدر خوردن است.سبزی‌ خرد کنی، پول خرد، خرد شدن، خردسال و خرده‌فروشی
سالخورده و خوراک
خطا: لغزشختا: ناحیه‌ای در چین 
خان: مرحله و خانه در هفت خان (افزوده لقب و رئیس)خوان: سفره 
خار: تیغخوار: پست و خفیف 
خاستن: بلند شدن و خاستگاه، نوخاسته، برخاستنخواستن:‌ اراده و طلبدرباره تفاوت کلمات خاست و خواست بخوانید.
خویش: خود، قومخیش: گاوآهن (وسیله‌ای برای شخم زدن) 
دعوی: ‌ادعادعوا: دادخواهی 
ذلت‌: خواری (در برابر عزت)زلت: سهو،‌ خطا، لغزش 
ذقن:‌ چانهزغن: زاغ 
ذکی: تیزهوشزکی: پاک دامن 
ذمائم: بدی‌هاضمائم: پیوست‌ها 
رسا: بلند، صفتی برای صدارثا: گریستن بر مرده 
زرع: کاشتنذرع: مقیاسی برای طول 
ساعد: بازوصاد: صعود کننده 
سباحت: شناگریصباحت: زیبایی 
سد: مان، بند و حایلصد: عدددر گذشته عدد صد به صورت سد نوشته می‌شد مانند: جشن سده اما اکنون آن را به صورت صد می‌نویسند که با واژه سد اشتباه نشود.
سطور: سطرهاستور: چهارپا 
سفیر: پیکصفیر: صدای گلوله و آواز پرندگان 
سمر: افسانهثمر: میوه، نتیجه 
شبح: سیاهی از دورشبه: سنگ سیاه 
شست: انگست بزرگ دست و پاشصت: عددعدد شصت مانند عدد صد، قبلا به صورت شست نوشته می‌شد اما برای پرهیز از اشتباه املای آن به شصت تغییر داده شد.
صریر: صدا و آوازسریر: تخت پادشاهی 
طوفان: باد همراه با بارانتوفان: غرنده، توفندهدرباره تفاوت ت و ط در املای فارسی بخوانید.
عسیر: دشوارعصیر: عصاره، شراب 
غیظ: خشم و غضبغیض: کاهش آب 
غذا: خوراکقضا: تقدیرغزا: جنگ
غرابت: شگفتی، مهجوریقرابت: خویشاوندی 
فراق: جدایی، دوریفراغ: آسودگی 
فطرت: سرشت، ذاتفترت: رکود و فاصله میان دو دوره 
قدر:‌ ارزش، اندازهغدر: حیله، فریب 
قدیر: تواناغدیر: آبگیر 
قالب: کالبدغالب: چیره 
قیاس: مقایسهغیاث: فریادرس 
مأمور: کسی که انجام وظیفه می‌کند.معمور: آباد، پر رونق 
مأمول: خواسته، آرزومعمول: متداول 
متبوع: پیروی شدهمطبوع: خوشایند، چاپ شده 
محذور:‌گرفتاریمحظور: ممنوع و حرام 
مذموم: نکوهیدهمضموم: پیوسته 
مرعی: رعایت شدهمرئی: دیده شده 
مزمزه: چشیدن و نرم نرم خوردن چیزیمضمضه: گردانیدن آب در دهان برای شستشو 
مس: دست مالیدنمسح: از اعمال وضو 
مستور: پوشیدهمسطور: نوشته شده 
معونت: کمک، یاریمئونت: خرجی 
مغنی: آوازخوانمقنی: چاه کن 
مفروض: فرض شدهمفروز: جدا شده 
منتفی: نابود شدهمنطفی: خاموش 
منتها: اما، با این حال، ولیمنتهی: پایاناین خیابان به میدان منتهی می‌شود.
منسوب: نسبت داده شدهمنصوب: گماشته شده 
نهار: روز، مقابل لیلناهار: وعده غذایی 
نواحی: جمع ناحیهنواهی: نهی شده‌ها 

یک یادآوری مهم

تایپ ده‌انگشتی مهارتی است که همه به آن نیاز داریم. آن را با آسان‌ترین و بهترین روش بیاموزید.

همین الان یادگیری تایپ ده‌انگشتی را شروع کنید!

utype_ir

یوتایپ | آموزش تایپ ده‌انگشتی

در اینستاگرام، کلی مطالب آموزشیِ جالب و مفید برایتان داریم 👇

صفحه ما را ببینید
لوگوی یوتایپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *