تست سرعت تایپ انگلیسی

با متن های موجود در بخش تست سرعت تایپ انگلیسی در یوتایپ، تمرین کنید و سرعت تایپ خود را افزایش دهید و یا سرعت تایپ انگلیسی خود را اندازه بگیرید.