55545455454

55656656655

55456654564

45654665654

46566654655

64544465545

66645654546

64465654456

درس یکم

چه تصمیم خوبی که می‌خواهید تایپ سریع اعداد را بیاموزید! کسانی که با اعداد سر و کار دارند، ارزش تایپ سریع در بخش عددی صفحه کلید را به خوبی درک می‌کنند.

عدد 5 را در مرکز بخش اعداد صفحه کلید ببینید. یک برجستگی کوچک در آن وجود دارد. این برجستگی برای آن است که شما بتوانید بدون نگاه، عدد 5 را با حس لامسه خود پیدا کنید.

دقت کنید که Num Lock در صفحه کلیدتان روشن باشد. حال انگشت وسط دست راست خود را روی عدد 5 بگذارید و انگشت اشاره و انگشت انگشتری را نیز به ترتیب روی اعداد 4 و 6 قرار دهید. این موقعیت پیشفرض انگشتان شما روی صفحه اعداد است. شما باید به خاطر بسپارید که کدام انگشت شما روی کدام عدد است تا بدون نگاه به صفحه اعداد، بتوانید اعداد را تایپ کنید. با همین سه عدد، تمرین را شروع می‌کنیم. در صفحه اعداد دکمه فاصله نداریم. بنابراین، اعداد پشت سر هم خواهند بود.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

یوتایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی‌است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.