نی نی ین ین نی ین نن یی

بی بی تن تن بی تن بی تن

نی نی ین ین نی ین نن یی

تنب نینی بنب بیبی تینت نتینی

تن بینی بینی نبینی نبی بینی بنت نبینی

تنین تین نبین ننت تتن بیب بیب نیبیب

درس دوم

در این درس دو حرف ن و ی را به همراه دو حرف قبلی تمرین می‌کنیم. ن را با انگشت میانی دست راست و ی را با انگشت میانی دست چپ تایپ می‌کنیم.

تایپ ن و ی

انگشتان خود را سفت نگیرید و دستان خود را طوری قرار دهید که انگشتانتان روی دکمه‌های خانه روی صفحه کلید راحت باشد. حین تمرین به انگشتان خود و صفحه کلید نگاه نکنید! بهتر است هر درس را چندین بار تکرار کنید و تا در هر درس استاد نشده اید، به سراغ درس بعدی نروید.

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

یوتایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی‌است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.