jf jf jf jf

fj jf jf jf

jjf ffj jjf ffj

درس اول

اگر به صفحه کلید رایانه‌ی خود نگاه کنید، می‌بینید که دو دکمه‌ی j و f دارای برجستگی هستند. این برجستگی برای این است که شما بتوانید بدون نگاه به صفحه کلید و با اتکا به حس لامسه‌ی خود، این دکمه ها را پیدا کنید. حالا دستان خود را مطابق شکل زیر روی صفحه کلید قرار دهید، به طوری که با انگشتان اشاره‌ی خود بتوانید برجستگی حروف j و f را احساس کنید. هم اکنون ۸ دکمه مربوط به ;، L، K، J و F، D، S، A در زیر انگشتان شما قرار دارند. ما به این دکمه‌ها «دکمه‌های خانه» می‌گوییم. این موقعیت پیش‌فرض انگشتان شما روی صفحه کلید است و باید خود را به آن عادت دهید. چند بار دست خود را از صفحه کلید بردارید و سعی کنید بدون نگاه به صفحه کلید، و با کمک حس لامسه و آن دو زایده، انگشتان خود را روی دکمه‌های خانه قرار دهید.

home-keys-en

در این درس دو حرف j و f و دکمه‌ی فاصله را تمرین خواهیم کرد. j را با انگشت اشاره دست راست، f را با انگشت اشاره‌ی دست چپ، و دکمه فاصله را با انگشت شست دست راست، تایپ می‌کنیم. با شروع تمرین، باید حروفی را که می‌بینید، بدون نگاه به صفحه کلیدتان و فقط با اتکا به حس لامسه تایپ کنید. البته می‌توانید به صفحه کلیدی که همین پایین به شما نمایش داده خواهد شد نگاه کنید! معطل چه هستید؟ شروع کنید!

برای شروع، کلید فاصله را فشار دهید.

یوتایپ؛ آموزش تایپ فارسی و انگلیسی
دقت بالای ۸۵ درصد و سرعت بالای ۱۵ کلمه در دقیقه برای رفتن به درس بعدی کافی‌است،
اما برای محکم‌کاری، دقت بالای ۹۵ و سرعت بالای ۲۰ را هدف بگیرید.